Regulament de organizare și funcționare

R E G U L A M E N T

de organizare şi funcţionare a

Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. (1) Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” este instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Gorj al cărei patrimoniu cuprinde:

 1. Muzeul de  Istorie şi Arheologie din Târgu – Jiu, strada Geneva nr. 8;
 2. Muzeul de Artă din Târgu -Jiu, strada Traian nr.1 (Parcul Central);
 3. Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj, de la Curtişoara, oraş Bumbeşti Jiu;
 4. Muzeul „Tudor Arghezi”, oraş Târgu-Cărbuneşti, strada Trandafirilor, nr. 41;
 5. Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu -Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 272;
 6. Casa muzeu „Constantin Brâncuşi” din satul Hobiţa, comuna Peştişani;
 7. Casa memorială „Tudor Vladimirescu” din Vladimir, comuna Vladimir;
 8. Casa memorială  „Ion Popescu-Voiteşti” din Voiteşti, comuna Bălăneşti;
 9. Casa-muzeu ,,Maria Lătărețu”, din Bălcești, comuna Bengești – Ciocadia;
 10. Casa „Cartianu” din Cartiu, comuna Turcineşti;
 11. Cula Șiacu din Șiacu, comuna Slivilești;

 (2) Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” au la bază prevederile Legii nr.57/2019 – Codul administrativ, Legii muzeelor şi colecţiilor publice nr.311/2003, republicată, şi Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice.

Art.2. Sediul este situat în municipiul Târgu-Jiu, strada Geneva. nr. 8, judeţul Gorj, cod. 210136, telefon/fax 0253/212044, e-mail: muzeulgorjului@gmail.com.

Art.3. Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, prin activitatea pe care o desfăşoară are menirea de a colecţiona (prin cercetări arheologice sau documentare, donaţii şi achiziţii), a păstra, conserva şi pune în valoare patrimoniul muzeal conform prevederilor Legii muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4.  În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” are în structura sa trei secţii (Istorie și arheologie, Artă şi etnografie și Memorialistică), Muzeul „Tudor Arghezi”, un compartiment financiar-contabilitate, resurse umane, un compartiment administrativ şi un compartiment achiziţii publice şi relaţii publice, conform organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal, stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL  II

Atribuţii, competenţe, activităţi

Art.5. (1) Obiectul de activitate al Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” constă în: colecţionarea, conservarea, cercetarea, restaurarea, comunicarea şi expunerea, în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii, a mărturiilor materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător.

           (2)  Funcţiile principale ale muzeului sunt:

a)    constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal; 

 • cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal; 
 • punerea în valoare a patrimoniului muzeal, în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii.

Art. 6. Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”este organizat astfel încât să armonizeze activităţile unei instituţii muzeale cu acelea ale unei instituţii de cercetare ştiinţifică, având următoarele atribuţii şi competenţe:

a)   cercetarea ştiinţifică, conform programelor şi planurilor anuale şi de perspectivă, a patrimoniului pe care îl deţine, a contextelor istorice, arheologice şi naturale specifice acestui patrimoniu, a unor aspecte de cultură materială şi spirituală, de istorie naturală şi de mediu înconjurător;

b)  documentarea în vederea depistării, cunoaşterii şi, după caz, a colectării sau achiziţionării de obiecte de patrimoniu cultural pentru completarea şi îmbogăţirea colecţiilor sale. Muzeul organizează şantiere arheologice în judeţul Gorj, iar la cerere şi în alte judeţe;

c)  clasarea, evidenţa, restaurarea şi conservarea obiectelor de patrimoniu cultural naţional şi de patrimoniu cultural muzeal;

d)  valorificarea culturală, instructiv-educativă şi recreativă a patrimoniului pe care îl deţine, prin expunerea în expoziţiile permanente şi în expoziţii temporare tematice, organizate atât la sediu cât şi în alte spaţii de expoziţii din ţară şi din străinătate, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind patrimoniul cultural mobil;

e)  punerea în valoare şi comunicarea publică prin expoziţii permanente şi temporare, comunicări şi publicaţii tipărite a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice din domeniile de specialitate;

f)  contactul permanent cu publicul de toate categoriile, cu mediile de informare, cu organizaţii neguvernamentale, instituţii culturale, de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, organisme şi foruri internaţionale, precum UNESCO, ICOM, etc., prin contacte şi schimburi de idei, prin participarea la manifestări ştiinţifice şi culturale interne şi internaţionale, precum şi ca membru instituţional al unor asociaţii şi foruri de specialitate naţionale şi internaţionale;

g)  formarea specialiştilor în toate domeniile de specialitate pe care le presupun funcţiile de bază ale muzeului.

Art.7. (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” colaborează cu următoarele instituţii:

            a) Consiliul Judeţean Gorj;

b) Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional;

c) Arhivele Naţionale – Serviciul Judeţean Gorj;

d) Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu;

e) Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj;

f) Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Gorj;

g) Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj;

h) Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu;

i) Colegii, şcoli gimnaziale şi unităţi militare din municipiu şi judeţ.

j) Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj;

k) alte instituţii.

(2) Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” este o instituţie de importanţă judeţeană, organizată în subordinea Consiliului Judeţean Gorj.

(3) Competenţa de înfiinţare, organizare şi dezvoltare a Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru  Ştefulescu” revine Consiliului Judeţean Gorj, cu avizul prealabil al Comisiei Naționale  a Muzeelor și colecțiilor – organismul ştiinţific consultativ şi de avizare în domeniu al ministerului Culturii.

Art. 8. Muzeul Judeţean Gorj beneficiază de drepturile de autor conferite prin lege, pentru toate formele de valorificare a bunurilor din colecţiile sale. Dreptul de reproducere şi cercetare prin diferite mijloace şi sub orice formă a obiectelor din colecţiile proprii este rezervat exclusiv muzeului.

Art. 9. Muzeul poate organiza programe de studiu şi practică pentru elevi, studenţi, doctoranzi, tineri specialişti în formare sau profesori din ţară sau din străinătate, prin colaborare cu unităţile de învăţământ, cercetare şi perfecţionare a cadrelor interesate.

Art.10. Pentru realizarea activităţilor care decurg din funcţiile sale specifice, Muzeul Judeţean Gorj are o structură organizatorică proprie şi un stat de funcţii.

CAPITOLUL III

 Organizare şi funcţionare

Art.11. Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” se aprobă de către Consiliul Judeţean Gorj.

Art.12. (1) Managementul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” este asigurat de un manager  numit cu respectarea condiţiilor prevăzute la art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Consiliul Judeţean Gorj încredinţează directorului organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” pe baza obiectivelor şi indicatorilor culturali cuprinşi în proiectul de management.

(3) Managerul răspunde de realizarea atribuţiilor ce îi revin prin fişa postului şi contractul de management încheiat cu Consiliul Judeţean Gorj şi are obligaţia de a-şi folosi întreaga capacitate de muncă în interesul instituţiei, dând dovadă de loialitate faţă de instituţie.

(4) Managerul informează conducerea Consiliului Judeţean Gorj asupra problemelor importante cu care se confruntă şi prezintă anual sau la cererea acesteia, un raport asupra activităţii desfăşurate pe o anumită perioadă de timp sau anual.

Art.13. (1) În cadrul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” se organizează şi funcţionează un consiliu de administraţie, ca organ deliberativ de conducere.

(2) Consiliul de administraţie este constituit anual, are în componenţă un preşedinte şi 6 membri, aleşi dintre specialiştii în domeniu, angajaţi cu contract individual de muncă în secţiile reprezentative ale Muzeului Judeţean. Componenţa Consiliului de Administraţie este următoarea:

a) preşedinte: managerul muzeului

b) membri: câte un reprezentant din fiecare compartiment funcţional al muzeului, de regulă conducătorii acestora, şi din specialişti ai altor domenii;

c) secretar – prin rotaţie, unul din membrii Consiliului de administraţie, numit de preşedinte.

(3) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea după cum urmează:

a) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul muzeului ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi;

b) este legal întrunit în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor săi şi ia decizii cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor;

c) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte;

d) procesele verbale ale şedinţelor Consiliilor de administraţie se consemnează într-un registru sau sunt îndosariate într-un dosar special, directorul urmărind punerea în practică a hotărârilor adoptate;

e) procesul verbal de şedinţă se semnează de către toţi participanţii la lucrările şedinţei.

(4) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:

a) decide asupra direcţiilor de dezvoltare ale muzeului;

b) dezbate şi avizează planurile anuale de activitate (de cercetare ştiinţifică, de săpături arheologice şi paleontologice, de expoziţii, de tipărituri, de restaurare şi conservare, de colaborare cu alte instituţii din ţară şi din străinătate), Raportul anual de activitate şi programele de perspectivă;

c) aprobă, la propunerea Consiliului ştiinţific, numărul de posturi de cercetător ştiinţific la nivelul instituţiei;

d) stabileşte modul în care se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate ca venituri proprii în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

e) stabileşte priorităţi în investiţii, analizează şi avizează modul de îndeplinire a Planului de investiţii, a Planului de dotări generale şi a Planului de reparaţii capitale şi curente;

f) analizează şi ia măsuri de pază, securitate, protecţie contra incendiilor şi calamităţilor naturale, precum şi orice alte măsuri de protejare a publicului, a personalului şi a patrimoniului muzeului în situaţii deosebite;

g) aprobă propuneri, memorii sau alte demersuri primite din partea persoanelor interesate, ce au legătură cu condiţiile generale de administrare şi funcţionare a muzeului şi care contribuie la buna desfăşurare  a activităţii instituţiei;

h) stabileşte orarul de funcţionare a instituţiei şi a expoziţiilor muzeului, pe care îl adaptează în funcţie de necesităţi;

i) propune spre aprobare Consiliului Judeţean Gorj taxele de vizitare, tarifele serviciilor prestate de muzeu şi preţurile materialelor tipărite, mulajelor şi ale altor obiecte şi materiale vândute la stand;

j) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea condiţiilor de protecţie a muncii pentru salariaţi, pentru protejarea acestora faţă de orice ameninţare la care pot fi expuşi în cadrul activităţii zilnice din laboratoare şi ateliere;

k) analizează şi avizează propunerile privind bugetul de venituri şi cheltuieli, execuţia bugetară, balanţa şi bilanţul anuale.

Art.14. (1) În cadrul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” se organizează şi funcţionează un consiliu ştiinţific, cu rol consultativ în domeniul cercetării ştiinţifice, organizării sau structurării serviciilor, colecţiilor muzeale şi activităţilor culturale.

(2) Consiliul ştiinţific este numit anual, prin dispoziţia directorului, are în componenţă un preşedinte şi 4 membri, numiţi dintre specialiştii în domeniu, angajaţi cu contract individual de muncă din secţiile reprezentative ale Muzeului Judeţean.

(3) Consiliul ştiinţific îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi şi face propuneri adoptate cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

(4) Consiliul ştiinţific îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) propune teme, programe şi direcţii de cercetare;

b) dezbate şi avizează programele anuale şi de perspectivă, de cercetare ştiinţifică ale muzeului;

c) analizează şi avizează lucrările de cercetare elaborate de specialiştii muzeului şi de către colaboratori, atât în cadrul programului de cercetare, cât şi în cadrul unor contracte de colaborare;

d) avizează tematica şi conţinutul ştiinţific al manifestărilor ştiinţifice;

e) analizează şi avizează publicaţiile ştiinţifice elaborate sau coordonate de muzeu;

f) analizează şi avizează tematicile ştiinţifice de organizare sau reorganizare a expoziţiilor de bază, sau a unor sectoare ale acestora;

g) propune spre aprobare Consiliului de administraţie numărul de posturi de cercetător ştiinţific la nivelul instituţiei;

h) îndeplineşte orice atribuţii de natură să asigure buna desfăşurare a activităţii de cercetare ştiinţifică din cadrul muzeului.

CAPITOLUL IV

Personalul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”      

Art.15. (1) Personalul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” este compus din personal de conducere, de specialitate şi personal auxiliar.

            (2) Încadrarea şi promovarea personalului, precum şi încetarea raporturilor de muncă se fac în condiţiile legii.

(3) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, postuniversitar sau preuniversitar încadraţi în muzeu se specializează prin cursuri de formare şi atestare în muzeologie, conservare şi restaurare, organizate de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură al Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, precum şi de universităţi.

(4) Deţinerea de către personalul de specialitate din muzeu (muzeografi, restauratori, conservatori) a atestatului recunoscut la nivel naţional, emis de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură al Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, în urma absolvirii cursurilor de formare şi atestare organizate de acest centru, este obligatorie.

 (5) Personalul de specialitate care a obţinut atestatul prevăzut la alin. (3) în urma cursurilor finanțate de muzeu, este obligat prin contract, conform Codului Muncii, să rămână încadrat în structura muzeului pentru o perioadă de cel puţin trei ani de la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesională, în caz contrar urmând a restitui integral muzeului taxele şi cheltuielile de şcolarizare.

Art.16. Salarizarea personalului Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” se face potrivit legislaţiei privind salarizarea personalului din sectorul bugetar cu respectarea organigramei şi statului de funcţii aprobate de Consiliul Judeţean Gorj şi încadrarea în fondul de salarii prevăzut în bugetul anual.

Art.17. Personalul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” răspunde, după caz, disciplinar, contravenţional, patrimonial, civil, sau penal, pentru faptele prin care se  încalcă normele legale, săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

CAPITOLUL V

Patrimoniul şi finanţarea activităţilor proprii

Art.18. (1)  Patrimoniul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” este constituit din totalitatea bunurilor, a drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial ale muzeului, din domeniile: istorie, arheologie, artă plastică, etnografie, ştiinţele naturii, memorialistică, numismatică, documente şi carte veche etc.

(2) Finanţarea  cheltuielilor curente  şi  de capital ale Muzeului  Judeţean  Gorj  „Alexandru Ştefulescu” se asigură prin subvenţii alocate de la Consiliul Judeţean Gorj  şi din  venituri proprii.

(3)  Veniturile proprii se realizează din unele activităţi desfășurate de Muzeul Judeţean  Gorj  „Alexandru Ştefulescu” şi anume:

a) încasări din taxele de intrare la expoziţiile realizate de muzeu în spaţiile proprii;

b) închirieri de săli;

c) difuzarea unor publicaţii proprii sau ale unor terţi, pe orice fel de suport, din domeniul istoriei, arheologiei, artei, literaturii, ştiinţelor naturii şi ecologiei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

d) venituri din activitatea de cercetare ştiinţifică (lucrări ştiinţifice cu caracter monografic, contracte de cercetare ştiinţifică, evaluări şi supravegheri arheologice, descărcări de sarcină arheologică etc.);

e) venituri din acordarea de asistenţă de specialitate în elaborarea unor tematici de expoziţii, asistenţă si executarea unor lucrări de conservare – restaurare (restaurare lemn, fotografii, metale, ceramică, etc.) pentru terţi;

f) expertizare şi evaluare în probleme de numismatică, arheologie, cartografie, cartofilie, documentaristică, etc.

g) venituri din comercializarea la standul muzeului a unor replici după piese reprezentative din patrimoniul muzeului, precum şi a unor materiale promoţionale cu referiri la potenţialul cultural, ştiinţific şi patrimonial al muzeului, cu respectarea legislaţiei în domeniu;

h) venituri din alte servicii oferite de muzeu, din donaţii, activităţi de consignaţie si sponsorizări, din alte activităţi specifice.

      (4) Preţurile si tarifele pentru serviciile prestate de Muzeul  Judeţean  Gorj  „Alexandru Ştefulescu” se stabilesc de Consiliul de Administraţie şi se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Gorj.

               (5)   Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se aprobă de către Consiliul Judeţean Gorj.

               (6)  Fondurile aprobate iniţial prin buget nu pot fi modificate decât cu aprobarea ordonatorului principal de credite în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi/sau a legilor rectificative ale bugetului de stat.

Art.19. Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” organizează şi conduce contabilitatea propriilor operaţiuni financiare, conform legislaţiei în vigoare şi are cont deschis la Trezoreria Municipiului Târgu-Jiu.

CAPITOLUL VI

Atribuţii de serviciu

Art.20. (1) Managerul este subordonat Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, căruia i-au fost delegate atribuţii de coordonare şi control a activităţii Muzeului, este ordonator terţiar de credite şi  îşi execută obligaţiile asumate prin contractul de management potrivit termenelor şi condiţiilor acestuia şi cu respectarea prevederilor legale, îndeplinind în acest sens următoarele atribuţii:

 1. răspunde, conduce, gestionează, coordonează activitatea şi buna administrare, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” şi duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Judeţean Gorj cu privire la activitatea instituţiei;
 2. elaborează şi răspunde de respectarea programului de cercetare ştiinţifică pe care îl supune în prealabil consiliului ştiinţific spre avizare;
 3. reprezintă instituţia în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate;
 4. elaborează proiectul de buget al instituţiei şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe care le supune aprobării Consiliului Judeţean Gorj;
 5. decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituţiei conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale;
 6. asigură respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;
 7. verifică şi aprobă propunerile de achiziţii, asigurând legalitatea procedurilor;
 8. răspunde de îndeplinirea programelor şi proiectelor culturale minimale proprii, precum şi a indicatorilor prevăzuți prin contractul de management;
 9. identifică nevoia de personal la nivelul instituţiei şi elaborează propuneri privind organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare, pe care le supune analizei Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Gorj;
 10. negociază clauzele contractelor de muncă, în condiţiile legii;
 11. în exercitarea atribuţiei prevăzute la alin. (1) lit. j), managerul poate încheia contracte individuale de muncă pe perioadă determinată cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul munci (r2);
 12. informează Consiliul de administraţie cu privire la organizarea concursurilor de recrutare şi promovare, precum şi cu privire la premierea sau alte forme de recompensare materială sau morală ori, după caz, sancţionarea salariaţilor, pe baza rezultatelor individuale;
 13. dispune selecţia, angajarea, promovarea, sancţionarea şi  concedierea personalului, în condiţiile legii;
 14. negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor codului civil sau, după caz, conform legilor speciale şi urmăreşte derularea lor;
 15. încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, în limitele de competenţă stabilite prin contractul de management;
 16. întocmeşte şi prezintă Consiliului Judeţean Gorj rapoarte privind activitatea instituţiei;
 • elaborează programele de activităţi culturale, de cercetare şi de perfecţionare a personalului instituţiei;
 • asigură condiţiile pentru participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, cu respectarea prevederilor legale în acest sens;
 • asigură condiţiile pentru securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă;
 • elaborează strategiile şi programele de activitate şi coordonează îndeplinirea lor;
 • încheie contracte de colaborare ştiinţifică sau artistică şi urmăreşte îndeplinirea lor;
 • elaborează şi aplică strategii specifice, în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii de performanţă activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei;
 • coordonează şi răspunde de activitatea de promovarea a instituţiei, realizând parteneriate şi alte tipuri de colaborare în vederea creşterii credibilităţii acesteia;
 • întocmeşte şi prezintă Consiliului Judeţean situaţia economico – financiară a instituţiei, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor din proiectul de management, inclusiv măsurile pentru optimizarea activităţii acesteia, când este cazul;
 • întreprinde demersurile necesare în vederea identificării de noi surse de venituri şi pentru utilizarea eficientă a acestora;
 • ia măsuri pentru asigurarea pazei instituţiei şi pentru prevenirea incendiilor în instituţie;
 • duce la îndeplinire şi alte sarcini repartizate de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Gorj.

              (2) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, directorul emite dispoziţii. Acestea devin executorii din momentul în care au fost comunicate salariaţilor şi  persoanelor interesate.

              Art.21. Contabilul şef este subordonat directorului şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. coordonează, organizează și conduce activitatea compartimentelor din subordine;
 2. pregăteşte şi întocmeşte lucrările referitoare la proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, înaintându-l spre aprobare directorului;
 3. organizează şi urmăreşte evidenţa contabilă şi  execuţia bugetară în conformitate cu prevederile legale;
 4. întocmeşte referate, atunci când este cazul, privind propuneri de modificări de alocaţii bugetare şi virări de credite;
 5. analizează lunar stadiul execuţiei creditelor bugetare, constatând nevoi suplimentare sau disponibilizări de credite, ocazii cu care informează directorul şi ordonatorul principal de credite;
 6. conduce evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, aşa încât să poată furniza în orice moment informaţii pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciţiul curent, cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare şi creditele bugetare disponibile;
 7. verifică operaţiunile de deschidere şi închidere a conturilor anuale;
 8. îndrumă personalul din subordine în vederea executării corecte şi la zi a evidenţei contabile;
 9. întocmeşte bilanţul contabil şi dările de seamă contabile şi anuale privind execuţia bugetului şi asigură îndeplinirea tuturor obligaţiilor legale ale instituţiei;
 10. organizează activitatea de inventariere a patrimoniului, de instruire a comisiilor de inventariere, înregistrează, verifică şi valorifică rezultatele inventarierii şi informează conducătorul instituţiei privind desfăşurarea şi rezultatele activităţii de inventariere;
 11. urmăreşte situaţia debitelor restante, ia măsurile necesare pentru încasarea acestora şi informează conducerea  instituţiei în acest sens;
 12. angajează instituţia prin semnătură, alături de directorul instituţiei în relaţia cu terţe persoane;
 13. exercită controlul financiar preventiv propriu, în condiţiile legii
 14. ia măsuri pentru păstrarea integrităţii patrimoniului;
 15. verifică statele de salarii lunare, declaraţiile lunare, fişele fiscale anuale, declaraţiile, situaţiile statistice şi alte documente privitoare la cheltuielile de personal şi numărul de personal al instituţiei;
 16. îndeplineşte şi alte atribuţii date în sarcina sa de către director.

Art.22. Compartimentul financiar-contabilitate, resurse umane este subordonat contabilului şef şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. asigură respectarea disciplinei economico-financiare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 2. întocmeşte documente de plată către Trezorerie şi alte documente contabile; urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont şi asigură verificarea acestora şi a documentelor însoţitoare;
 3. încadrează corect şi pe subdiviziuni clasificaţia bugetară a cheltuielilor;
 4. asigură încasarea la timp a creanţelor, lichidarea obligaţiilor de plată, ia măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor materiale, atunci când este cazul şi aduce la cunoştinţa conducătorului instituţiei aceste probleme;
 • organizează evidenţa patrimoniului, organizează şi efectuează inventarierile anuale şi ori de câte ori este nevoie, cu privire la bunurile aflate în administrarea instituţiei;
 • îndeplineşte atribuţiile legale de efectuarea vărsămintelor;
 • colaborează cu toate compartimentele instituţiei;
 • completează şi actualizează registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic şi asigură transmiterea lui la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj;
 • asigură realizarea procedurilor de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiei, a concursurilor pentru promovarea în funcţii şi grade/trepte profesionale;
 • întocmeşte documentaţiile necesare pentru încadrarea, stabilirea drepturilor salariale, promovarea, detaşarea, delegarea sau încetarea contractelor de muncă pentru personalul din instituţie;
 • acordă sprijin personalului care are calitatea de evaluator, în condiţiile legii, la întocmirea fişelor anuale de evaluarea a performanţelor profesionale individuale, pe care le păstrează la dosarele personale;
 • anual, asigură programarea concediilor de odihnă pentru salariaţi;
 • cu privire la arhivarea documentelor, realizează următoarele:

n1) înregistrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor intrate în arhivă, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite, potrivit legii;

n2) urmăreşte, potrivit legii, împreună cu toţi salariaţii respectarea nomenclatorului dosarelor;

n3) anual, grupează documentele create potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă;

n4) asigură condiţii corespunzătoare pentru păstrarea documentelor create, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;

n5) îndeplineşte şi alte atribuţii în vederea aplicării prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

o) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de contabilul şef.

Art.23. Compartimentul administrativ este subordonat contabilului-şef şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi prin casieria instituţiei, cu respectarea procedurilor legale;
 2. asigură aprovizionarea, depozitarea cu tot ce este necesar pentru bunul mers al activităţii instituţiei;
 3. colaborează cu toate compartimentele instituţiei;
 4. asigură deplasarea și transportul în condiţii de siguranţă cu autoturismul din dotare;
 5. recepţionează mijloacele fixe, materiale, etc. care intră în gestiunea instituţiei;
 6. execută lucrări de întreţinere, curăţenie, reparaţii, consolidări, igienizări, etc. necesare desfăşurării normale a activităţii instituţiei;
 7. asigură securitatea bunurilor culturale mobile pe durata vizitării expoziţiilor de bază sau temporare;
 8. răspunde de buna administrare şi gestionare a patrimoniului imobil şi mobil;
 9. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de contabilul şef.

Art.24. Compartimentul achiziţii publice și relaţii publice este subordonat contabilului-şef şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de    celelalte compartimente din cadrul instituţiei;
 2. elaborează documentaţia de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
 3. îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt ele prevăzute de lege;
 4. aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
 5. întocmeşte şi păstrează dosarele de achiziţii publice, conform legii;
 6. organizează toate activităţile de achiziţii publice pentru achiziţionarea de bunuri, lucrări şi servicii, conform normelor legale în vigoare;
 7. redactează şi transmite tuturor celor în drept, contractele de achiziţie publică încheiate;
 8. întocmeşte şi actualizează în permanenţă situaţia contractelor de achiziţii publice, urmăreşte respectarea condiţiilor contractuale şi prezintă lunar şefului ierarhic, un raport privind derularea procedurilor de achiziţii publice;
 9. informează şeful ierarhic despre toate aspectele care apar pe parcursul unei proceduri de achiziţie publică;
 • îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările  ulterioare, cu privire la  desfăşurarea activităţii de informare şi relaţii publice în cadrul instituţiei;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii repartizate de contabilul-şef.

Art.25. Secţia de istorie şi arheologieeste subordonată managerului, fiind condusă de un şef de secţie. Cuprinde colecţiile publice de istorie, documente, arheologie, obiecte de uz casnic şi de podoabă din diferite epoci, piese de mobilier, costume, arme, numismatică, hărţi, lapidarium, fotografii de epocă, desene etc., expoziţia de bază, depozite şi laboratoare de restaurare. Îndeplineşte următoarele sarcini:

 1. elaborează proiecte şi programe în domeniul istoriei pentru îmbogăţirea şi modernizarea tematicii expoziţiei de bază;
  1. organizează cercetarea arheologică, geologică sau documentară, evidenţa, conservarea, restaurarea şi protejarea patrimoniului muzeal;
  1. acordă asistenţă ştiinţifică şi de specialitate muzeelor, colecţiilor publice sau private şi organizaţiilor neguvernamentale  judeţene, cu activitate în domeniu;
  1. colaborează cu diverse instituţii de învăţământ sau de cultură din judeţ în vederea realizării programelor educative şi ştiinţifice anuale sau multianuale;
  1. valorifică patrimoniul  muzeal prin organizarea de expoziţii de bază sau temporare, editarea periodicului „Litua” şi participarea specialiştilor la diferite proiecte şi programe  judeţene, naţionale sau internaţionale (sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane etc.);
  1. colaborează cu instituţii de învăţământ în vederea încheierii unor protocoale de parteneriat, pentru educarea ecologică  a elevilor;
  1. înaintează directorului propuneri privind încheierea de parteneriate cu firme de turism;
  1. efectuează promovarea patrimoniului arheologic;

i)   asigură cadrul juridic specific activităţii generale a instituţiei, prin consilierul juridic;

                  j)  asigură funcţionarea normală a echipamentelor de calcul din dotarea instituţiei;

                  k)   asigură integritatea datelor din sistemul IT al instituţiei;

                  l) asigură dezvoltarea, monitorizarea şi popularea cu date a site-ului; administrează şi operează modificări în cadrul site-ului Muzeului; este administrator de e-mail, creând conturile şi gestionând cantitatea de date necesară fiecăruia;

                  m) monitorizează legalitatea utilizării sistemelor de operare şi aplicaţiilor specializate în limita competenţelor, fondurilor şi legislaţiei în vigoare;

                  n)duce la îndeplinire și alte  sarcini repartizate de  de director.

                 p)  duce la îndeplinire şi alte sarcini repartizate de director.

Art.26. (1) Secţia de artă şi etnografie este subordonată managerului, fiind condusă de un şef de secţie. Are în componenţă Muzeul de Artă şi Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtişoara şi cuprinde bunuri culturale mobile artistice, colecţii publice de pictură, desene, gravuri, icoane, sculptură, artă decorativă, tapiserii, rezervaţia de arhitectură, vernaculară, instalaţii tehnice populare, obiecte de uz casnic din ceramică, lemn şi metal, mobilier, costume populare, scoarţe şi covoare olteneşti, unelte etc., expoziţii permanente de artă populară, religioasă şi memorialistică, depozite şi atelier de restaurare.

(2) Atribuțiile Secţiei de artă şi etnografie sunt următoarele:

 1. organizează cercetarea, evidenţa, conservarea, restaurarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului artistic şi etnografic;
 2. realizează cercetarea, conform programelor anuale şi de perspectivă a patrimoniului pe care îl deţine şi a contextelor artistice şi etnografice specifice acestuia;
 3. realizează cercetarea şi colecţionarea de bunuri cu caracter artistic şi etnografic în vederea constituirii şi completării patrimoniului muzeal;
 4. asigură valorificarea bunurilor publice, patrimoniale, artistice, documentare sau memorialistice deţinute prin expoziţii, publicaţii, comunicări şi sesiuni ştiinţifice;
 5. asigură punerea în valoare a patrimoniului cultural aflat în administrarea sa prin:

            f) organizarea de servicii de documentare deschise pentru public prin folosirea informaţiei despre patrimoniul cultural deţinut;

           g) editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare;

           h) realizează contactul permanent cu publicul de toate categoriile;

i) realizează contactul permanent cu mediile de informare, cu organizaţii nonguvernamentale, organisme culturale, instituţii de învăţământ şi cercetare, muzee, organisme şi foruri internaţionale de profil;

j) colaborează cu instituţii de învăţământ în vederea încheierii unor protocoale de parteneriat, pentru educarea ecologică  a elevilor;

k) întocmește fișele analitice ale obiectelor culturale de artă sau etnografie;

 • acordă asistență de specialitate și pentru alte instituții;
 • asigură ghidaj de specialitate vizitatorilor în cadrul secției de artă și etnografie;
 • asistă la filmări și fotografieri în cadrul secției și controlează modul în care sunt  se execută acestea;
 • duce la îndeplinire şi alte sarcini repartizate de director.

Art.27. Muzeul „Tudor Arghezi” Târgu – Cărbuneşti este constituit ca filială fără personalitate juridică, organizată în oraşul Târgu – Cărbuneşti, în conformitate cu prevederile art. 21, alin. (2) din Legea muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată.

(2) Muzeul „Tudor Arghezi” Târgu – Cărbuneşti este subordonat managerului Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. realizează expoziţii permanente cu privire la viaţa şi opera lui Tudor Arghezi şi alte expoziţii tematice temporare, dedicate unor momente din literatura română;
  1. organizează cercetarea, evidenţa, conservarea, restaurarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului muzeal literar;
  1. realizează cercetarea, conform programelor anuale şi de perspectivă, a patrimoniului pe care îl deţine şi a contextelor literare specifice acestuia;
  1. realizează cercetarea şi colecţionarea de bunuri cu caracter literar, în vederea constituirii şi completării patrimoniului muzeal;
  1. asigură valorificarea bunurilor publice, patrimoniale, literare, artistice, documentare sau memorialistice deţinute, prin expoziţii, publicaţii, comunicări şi sesiuni ştiinţifice;
  1. organizează cercetări privind viaţa şi opera lui Tudor Arghezi, în contextul naţional şi general european, precum şi valorificarea rezultatelor muncii de cercetare în anuare, reviste de specialitate sau volume de autor;
  1. asigură punerea în valoare a patrimoniului cultural aflat în administrarea sa prin:

g1) organizarea de servicii de documentare deschise pentru public, prin folosirea informaţiei despre patrimoniul cultural deţinut, în special viaţa şi opera lui Tudor Arghezi, potrivit reglementărilor în vigoare;

                     g2)  editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare;

 • realizează contactul permanent cu publicul de toate categoriile;
 • realizează contactul permanent cu mediile de informare, cu organizaţii nonguvernamentale, organisme culturale, instituţii de învăţământ şi cercetare, muzee, organisme şi foruri internaţionale de profil;
 • duce la îndeplinire şi alte sarcini repartizate de managerul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”.

(3) Bunurile culturale mobile ale Filialei Muzeul „Tudor Arghezi” Târgu-Cărbuneşti sunt constituite din bunuri patrimoniale literare, artistice, documentare şi memorialistice legate de viaţa şi opera lui Tudor Arghezi, rezultate din donaţii şi achiziţii. Acestea pot fi îmbogăţite şi completate prin achiziţii şi donaţii, preluarea prin transfer şi schimb de bunuri, prin acordul părţilor, oferite de instituţii ale administraţiei publice locale şi centrale, de persoane juridice de drept public/privat, de persoane fizice din ţară şi străinătate.

           Art.28. (1) Secția memorialistică este subordonată managerului, fiind condusă de un șef secție și cuprinde casele memoriale care au fost organizate în memoria unor personalităţi istorice, ştiinţifice sau artistice din judeţul Gorj:  Casa memorială „Tudor Vladimirescu” din satul Vladimir, comuna Vladimir, Casa muzeu „Constantin Brâncuşi” din Hobiţa, Comuna Peştişani, Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu – Jiu, Casa memorială „Ion Popescu-Voiteşti” din comuna Bălăneşti,  Casa-muzeu ,,Maria Lătărețu”, din Bălcești, comuna Bengești – Ciocadia, Cula Șiacu din Șiacu, comuna Slivilești. La nivelul acestora sunt realizate expoziţii de bază de memorialistică, artă populară şi ştiinţele naturii. Casa Cartianu din Cartiu, Comuna Turcineşti adăposteşte o expoziţie  de bază intitulată „Portul popular din Gorj”.

 • Atribuțiile Secției memorialistică sunt:
 • elaborează proiecte şi programe în domeniul memorialisticii, în vederea îmbogăţirii şi modernizării expoziţiilor de bază;
 • realizează cercetarea și colecționarea de bunuri cu caracter memorialistic în vederea constituirii și completării patrimoniului muzeal;
 • colaborează cu instituţii de învăţământ în vederea încheierii unor protocoale de parteneriat, pentru promovarea în rândul elevilor a patrimoniului muzeal, în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii;
 • asigură punerea în valoare a patrimoniului cultural aflat în adimistrarea sa prin organizarea de servicii de documentare deschise pentru public prin folosirea informației despre patrimoniul cultural deținut, precum și editarea de publicații științifice și de popularizare;
 • asigură protejarea şi valorificarea patrimoniului memorialistic;
 • execută lucrări de întreţinere, curăţenie, reparaţii, igienizări, etc. necesare desfăşurării normale a activităţii caselor memoriale;
 • asigură securitatea bunurilor culturale mobile pe durata vizitării expoziţiilor de bază sau temporare;
 • răspunde de buna administrare şi gestionare a patrimoniului imobil şi mobil;
 • duce la îndeplinire şi alte sarcini repartizate de director.       

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

Art.29. (1) Atribuţiile managerului, ale personalului cu funcţii de conducere şi de execuţie din cadrul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” sunt prevăzute în contractul de management şi în fişele posturilor.

            (2) În raport de modificările intervenite în structura sau activitatea unităţii, fişele posturilor personalului vor fi reactualizate şi completate cu aprobarea managerului.

Art.30. Personalul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” este încadrat potrivit Statului de funcţii, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.31. Toţi conducătorii, indiferent de nivelul ierarhic, au obligaţia şi răspund de:

 1. aplicarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 2. organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea instruirii, pregătirii şi perfecţionării profesionale pentru personalul din subordine;
 3. stabilirea prin dispoziţii sau prin fişele posturilor a câte unui înlocuitor, în vederea preluării integrale a obligaţiilor şi atribuţiilor de serviciu, în perioada absenţei titularului.

Art.32.  Toţi salariaţii Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” au obligaţia şi răspund de:

a) respectarea şi aplicarea prevederilor Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual;

b) păstrarea şi conservarea tuturor bunurilor din patrimoniul muzeal, conform Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, Ordonanţei  Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată (r2), Ordinului Ministerului Culturii nr. 2035/2000 privind aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată (r1), Ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2185/2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice, Ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice şi a Hotărârii Guvernului nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;

c) colectarea, sistematizarea, păstrarea, conservarea şi arhivarea tuturor documentelor create, conform Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 33. Inventarierea generală a colecţiilor se efectuează o dată la trei ani, anual făcându-se inventarierea prin sondaj.

Art.34. Personalul instituţiei este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament.

Art.35. Prezentul regulament poate fi completat cu alte prevederi legale.

Preşedinte, COSMIN-MIHAI POPESCU

Contrasemnează, Secretar al judeţului, CRISTINA-ELENA RĂDULEA- Zamfirescu

DIRECTOR, Dr. Hortopan Dumitru

CONTABIL ȘEF, Ec. Bălăcescu Georgeta

CONSILIE RJURIDIC, Predoiu Petre – Dragoș