Muzeul Judetean Gorj organizeaza examen de promovare în treaptă/grad profesional

ANUNŢ

Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” cu sediul în Municipiul Tg-Jiu, str. Geneva nr.8, județul Gorj, organizează examen de promovare în treaptă/grad profesional imediat superior pentru  funcția contractuală de execuție, perioadă nedeterminată de:

– inspector specialitate, studii superioare, gradul profesional I, gradația 3 la Compartimentul financiar-contabilitate, resurse umane din cadrul  Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” 

-muncitor, studii medii, treapta profesională IV, gradația 5 la Compartimentul Administrativ din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

I.Condiţii de desfăşurare a examenului

Data, ora și locul desfăşurării examenului:

09. 11.2020, ora 1000, la sediul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Municipiul Tg-Jiu,  strada Geneva nr.8

II.Proba  examenului:

Probă scrisă, constând în redactarea unei lucrări pe un subiect ales dintre cele stabilite de către Comisia de examinare.

III.Condiţii de participare:

Examenul de promovare în grad profesional se organizează cu respectarea prevederile art. 31 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr.876/2014 pentru aprobarea unor reglementări proprii cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale, a examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale, precum şi a procedurii de evaluare a personalului contractual din aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj.

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1. să aibă o vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează de cel puţin 3 ani; 

2. să fi obţinut calificativul ,,foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate; 

3. să nu fi suferit o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

IV. Bibliografie 

A. Bibliografie pentru funcția contractuală de inspector specialitate :

 1. Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare

2.Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea anagajamentelor bugetare legale

3.Regulamentul de Organizare și funcționare al Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” aprobat prin Hotărârea  nr.186/30.10.2017, emisă de către Consiliul Județean Gorj

4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

5.Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar – contabile

6.Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de  natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

7.Ordinul Ministerului și Finanțelor Publice nr.1026/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 .

B. Bibliografie pentru funcția contractuală de muncitor:

1. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” ;

2. Regulamentul de Ordine Interioară al Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”;

3.Legea nr.311/2003 – Legea muzeelor și a colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice ;

5.Capitolul III, Capitolul IV, Capitolul V și Capitolul VI din Legea nr.64/2008 privind funcționarea  în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată (r2).

6.Prescripția tehnică PT   A – 2010 din Anexa nr.1 la Ordinul Ministrului Economiei , comerțului, mediului de afaceri ne.1007/2010 pentru aprobarea prescripțiilor  tehnice PT  A1 – 2010 Aparate de încălzit   alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri  nominale = 400 kw, PT C2-2010 Arzătoare cu combustibili gazoși și lichizi PT C11- 2010 Sisteme de automatizare aferente centalelor termice și instalațiilor  de ardere  aferente cazanelor

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” cu sediul în Municipiul Tg-Jiu, str. Geneva nr.8, jud. Gorj, telefon 0253212044.

DIRECTOR, Dr. Hortopan Dumitru