Muzeul Judetean Gorj angajeaza muzeograf și supraveghetori

Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str. Geneva, nr. 8, jud. Gorj, organizează concurs pentru ocuparea a 3 (trei) funcții  contractuale de execuție, perioadă nedeterminată, vacante, după cum urmează:

  • 1 (un) post de muzeograf, studii superioare, gradul profesional IA, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată la Secția de Istorie și Arheologie din cadrul  Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”
  • 2 (două) posturi de supraveghetor, studii generale sau medii, funcții contractuale de execuție, perioadă nedeterminată, la Compartimentul Administrativ – Muzeul Arhitecturii Populare – Curtișoara din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

I. Condiţii de participare:

Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute la art. 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aşa cum au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014, precum şi următoarele condiţii:

II.  Condiţii specifice :

A. Pentru postul contractual de execuție, perioadă nedeterminată, de muzeograf, studii superioare, gradul profesional IA la Secția de Istorie și Arheologie din cadrul  Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”:

– studii superioare , absolvite cu diplomă de licență, în domeniul socio-uman (filologie, istorie, filozofie, limbi străine, artă)

– vechime în  muncă și /sau specialitatea studiilor absolvite – minim 6 ani și 6 luni;

B.Pentru 2 (două) posturi contractuale de execuție, perioadă nedeterminată de supraveghetor, studii  generale sau medii, la Compartimentul Administrativ – Muzeul Arhitecturii Populare – Curtișoara din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”.

studii generale sau medii

– vechime în muncă și /sau specialitatea studiilor absolvite: minim 6 luni

III. Etapele stabilite pentru concurs:

A. Pentru ocuparea postului contractual de execuție, perioadă nedeterminată, de muzeograf, studii superioare, gradul profesional IA la Secția de Istorie și Arheologie din cadrul  Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”:

 – selecţia dosarelor:02.11.2020, ora 1000

– proba scrisă : 11.11.2020, ora 1000

– proba interviu:17.11.2020, ora 1000

B.Pentru ocuparea a 2 (două) posturi  contractuale de execuție, perioadă nedeterminată,  de supraveghetor, studii generale sau  medii, la Compartimentul Administrativ – Muzeul Arhitecturii Populare – Curtioșoara din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”:

-selecţia dosarelor: 02.11.2020, ora 1000

– proba scrisă : 10.11.2020, ora 1000

– proba interviu: 16.11.2020, ora 1000

IV. Dosarul de concurs pentru cele 3 posturi vacante, va conține:

– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției organizatoare ;

– copia actului de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie sau orice alt document  care atestă identitatea, potrivit legii,  după caz;

– copiile  actelor de studii care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care să ateste îndeplinirea condițiilor  specifice postului;

– copia carnetului de muncă, sau, după caz o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, adeverință tip REVISAL;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (va conține în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilite de Ministerul Sănătății);

– curriculum – vitae din care să rezulte activitatea desfășurată

Copiile după actele menționate mai sus se prezintă însoțite de documente originale și se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, la sediul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Municipiul Tg-Jiu, str. Geneva nr.8, jud. Gorj.

V.Bibliografie de concurs :

A.Pentru postul de muzeograf, studii superioare, gradul profesional IA, contractual de execuție, perioadă nedeterminată la Secția de Istorie și Arheologie din cadrul  Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”.

1.Regulamentul de Organizare și Funcționare al Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

2. Regulamentul de Ordine Interioară al Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

4.Legea nr.311/2003 – Legea muzeelor și colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare

5. Cărăbiș, Vasile, ”Tudor Vladimirescu”, Ed. Spicon, Tg-Jiu, 1996

6.Iscru, G.D, „Revoluția  din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, București, 1982

7.Radu, T. Mircea, „Tudor Vladimirescu și revoluția din Țara Românească”, Craiova, 1978

8.Oțetea. Andrei, ”Tudor Vladimirescu 1821” București, 1971

9. Mocioi, Ion, „Iosif Keber”, Tg-Jiu, 1980

10. Florescu, Radu, „ Bazele muzeologiei”, București, 1998.

B.Pentru 2 (două) posturi contractuale de execuție, perioadă nedeterminată, de supraveghetor, studii generale sau medii, la Compartimentul Administrativ-Muzeul Arhitecturii Populare – Curtișoara din cadrul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”:

1. Regulamentul de  Organizare și Funcționare al Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

2. Regulamentul de Ordine Interioară al Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”

3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

4.Miclea, Ion „Curtișoara”, Sibiu, 1981

5. Vasilescu, Virgil, Stoica Georgeta, „Portul popular din Gorj”, București, 1971

6.Vasilescu, Virgil, Mocioi, Ion, „Ceramica populară din Gorj”, Tg-Jiu, 1974

7.Udriște, Elena, „Crestături în Gorj ”, Tg-Jiu, 1972

8.Simeon, Florea, Marian, „Nunta, nașterea și înmormântarea la români”, București, 2009

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data de afişării anunţului,  (în perioada (19.10.2020 – 30.10.2020), candidaţii vor depune dosarul de concurs la  sediul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din  Municipiul Tg-Jiu, strada Geneva nr. 8, jud. Gorj.

Relaţii suplimentare la sediul: Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, persoana de contact: inspector specialitate Geta Bușoiu,tel/fax0253212044, e-mail: muzeulgorjului@gmail.com.

DIRECTOR, Dr. Dumitru Hortopan

CONTABIL ȘEF, Ec.Georgeta Bălăcescu

CONSILIER JURIDIC, Predoiu Petre- Dragoș